Παραγόμενα αποτελέσματα

Σε πιλοτική βάση, το πρόγραμμα σπουδών BETA θα εφαρμοστεί από τρεις οργανισμούς από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο. Έχει σχεδιαστεί για να δοκιμαστεί μέσω εκπαιδεύσεων που αναβαθμίζουν το προφίλ των επαγγελματιών της φροντίδας ηλικιωμένων και των παιδιών, καθώς και εργαστηρίων. Αναπτύσσεται μια διαδραστική ψηφιακή πλατφόρμα, ο σχεδιασμός της οποίας θα λάβει υπόψη τις πρόσφατα καταγεγραμμένες ανάγκες των ηλικιωμένων. Σύγχρονες ανάγκες όπως η κοινωνική δικτύωση, οι ψηφιακές δεξιότητες και η ευημερία θα εξεταστούν μέσω μιας διεθνούς έρευνας μετά την πανδημία. Η διαδραστική πλατφόρμα BETA σχεδιάζεται για να διευκολύνει τη διαγενεακή δικτύωση ως μοχλός για μια ζωντανή κοινότητα που προωθεί την ένταξη. Ένα συνεκτικό προϊόν, οι συστάσεις πολιτικής του έργου για την ενεργό γήρανση θα δημοσιευθούν στον οδηγό “Γέφυρες για τη θεωρία και την πρακτική της διαγενεακής προσέγγισης”.

Scroll to Top