Σχετικά με το έργο

Παρόλο που η μέση ηλικία των ανθρώπων άνω των 65 ετών αυξάεται, σήμερα οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και υγιέστερα από παλιότερα («Γήρανση στην Ευρώπη», ΕΕ 2020). Ωστόσο, η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων πρέπει να υπερβαίνει την υγεία και να περιλαμβάνει κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, δίνοντας έμφαση σε παράγοντες όπως η κοινωνική απομόνωση και η έλλειψη κίνητρου που απειλούν τη συνολική τους υγεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα παρουσιάζει την κυρίαρχη σημασία του μετασχηματισμού του ψηφιακού αλφαβητισμού των ηλικιωμένων σε προϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη, ιδίως στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την κρίση του COVID 19 (Milenkova, 2021).

Δραστηριότητες αλληλεπίδρασης μεταξύ των γενεών έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Λάρισα η Πόλη που μαθαίνει” με θέμα την εκπαίδευση του πολίτη. Το έργο BETA βασίζεται σε αυτό το δοκιμασμένο παράδειγμα, το οποίο έχει βραβευτεί ως καλή πρακτική από την UNESCO (2017). Επιπλέον, το BETA στοχεύει στην υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων, εμπλέκοντάς τους τόσο σε επιτόπιες όσο και σε διαδικτυακές δραστηριότητες μάθησης και επικοινωνίας με παιδιά (ηλικίας 7-12 ετών) στα τοπικά Εργαστήρια.

Ενώ το επαγγελματικό ενδιαφέρον από διάφορους τομείς αυξάνεται για το θέμα αυτό, η αλληλεπίδραση μεταξύ των γενεών έχει διαπιστωθεί ότι είναι υποστηρικτική για την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων και ταυτόχρονα κρατά τις νέες γενιές προσγειωμένες στην εθνική τους ιστορία, παρέχοντας έναν σύνδεσμο με το παρελθόν.

(Orte et all, 2018)

Σε αυτό το πλαίσιο προσφέρονται στους ηλικιωμένους ευκαιρίες για τακτική αλληλεπίδραση με τα παιδιά και ανάπτυξη απλών ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην αγγλική γλώσσα, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύγχρονο τρόπο ζωής, ενισχύοντας τις προσπάθειές τους να συνεχίσουν να είναι ενεργοί και ανθεκτικοί πολίτες. Εκτός αυτού, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν από την εμπειρία των ηλικιωμένων μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένες, τακτικές διαδρομές επικοινωνίας. Συμμετέχοντας σε δραστηριότητες “μαθαίνω-μέσω-της-πράξης”, τα παιδιά αναμένεται να αναπτύξουν ενσυναίσθηση όσον αφορά την ενεργό γήρανση και την ένταξη.

Το όραμα του έργου BETA είναι να δικτυώσει τις εγκαταστάσεις φροντίδας για ηλικιωμένους και τα ιδρύματα για την καθημερινή φροντίδα των παιδιών, με στόχο την ανάπτυξη και διάδοση μιας νέας καλής πρακτικής έτοιμης να γίνει διεθνής.

Σε πιλοτική βάση, το πρόγραμμα σπουδών BETA θα εφαρμοστεί από τρεις οργανισμούς από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο. Έχει σχεδιαστεί για να δοκιμαστεί μέσω εκπαιδεύσεων που αναβαθμίζουν το προφίλ των επαγγελματιών της φροντίδας ηλικιωμένων και των παιδιών, καθώς και εργαστηρίων. Αναπτύσσεται μια διαδραστική ψηφιακή πλατφόρμα, ο σχεδιασμός της οποίας θα λάβει υπόψη τις πρόσφατα καταγεγραμμένες ανάγκες των ηλικιωμένων. Σύγχρονες ανάγκες όπως η κοινωνική δικτύωση, οι ψηφιακές δεξιότητες και η ευημερία θα εξεταστούν μέσω μιας διεθνούς έρευνας μετά την πανδημία. Η διαδραστική πλατφόρμα BETA σχεδιάζεται για να διευκολύνει τη διαγενεακή δικτύωση ως μοχλός για μια ζωντανή κοινότητα που προωθεί την ένταξη. Ένα συνεκτικό προϊόν, οι συστάσεις πολιτικής του έργου για την ενεργό γήρανση θα δημοσιευθούν στον οδηγό “Bridges for Intergenerational Approach Theory and Practice” (Γέφυρες για τη θεωρία και την πρακτική της διαγενεακής προσέγγισης).

Scroll to Top